Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Auto Nordic Oy (2958308-6)
Haarakaari 48, 04360 TUUSULA

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Yli-Tokola, p. 0504756840
Haarakaari 48, 04360 TUUSULA

3. Rekisterin nimi

Auto Nordic Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Auto Nordic Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden asiakkaiden asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, suoramarkkinointiin (kuten uutiskirje), etämyyntiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen. Lisäksi tieto-ja voidaan käyttää väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä Auto Nordic Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Auto Nordic Oy voi käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja markkinoinnissa. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi (esim. tietojen säilyttämiseksi kolmannen osapuolen hallinnoimalla palvelimella Auto Nordic Oy:n  toimeksiannosta). Vastuu rekisteristä on näissäkin tilanteissa Auto Nordic Oy:llä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • yhteystiedot, kuten nimi, yritys, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero , henkilötunnus
  • yhteydenottotapa
  • suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tarjouspyynnöt, tuote – ja tilaustiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, sekä
  • mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut tiedot

Auto Nordic Oy:n sivustolla käytetään evästeitä (Cookies), joiden avulla parannetaan käyttökokemusta sekä kehitetään sivuston toimintaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esim. hänen täyttäessään yhteystietonsa yhteydenottopyyntölomakkeisiin tai chattiin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista tietolähteistä, kuten osoiterekistereistä, Esim. Trafi kysely auton rekisteritiedon perusteella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Auto Nordic Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Lukitussa kaapissa, tai lukitussa tilassa, johon on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

ATK:lla käsiteltävät aineistot:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Pyydettäessä jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot (henkilötietolain 26 ja 28§).

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön saatuaan rekisterinpitäjän toimittaa rekisteröidylle tiedot viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnön saatuaan rekisterinpitäjä huolehtii korjaavista toimenpiteistä ja vastaa rekisteröidylle viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).